ยินดีต้อนรับ..สู่ศูนย์คณิตศาสตร์ข้อมูลครูคณิตศาสตร์ ณวันที่ 30 มิถุนายน 2559 (ล่าสุด)

สหวิทยาเขตครู(คศ.3)ครู(คศ.2)ครู(คศ.1)ครูผู้ช่วยพนักงานราชการครูอัตราจ้างรวม
สหวิทยาเขต 13222921470
สหวิทยาเขต 22021633154
สหวิทยาเขต 31018511035
สหวิทยาเขต 416161471256
สหวิทยาเขต 51781545251
สหวิทยาเขต 62314932152
สหวิทยาเขต 7141415112258
สหวิทยาเขต 8121214114558
รวมทั้งสิ้น14412587421917434

ข้อมูลครูคณิตศาสตร์สมัครนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ณ วันที่ 23 กันยายน 2559  เวลา 14.00 น.

ประเภทผลงานครู(คศ.3)ครู(คศ.2)ครู(คศ.1)ครูผู้ช่วยพนักงานราชการครูอัตราจ้างรวม
การจัดการเรียนรู้41250113
สื่อการเรียนรู้5101007
การวัดผลประเมินผล0010001
การวิจัยในชั้นเรียน44310012
โครงงานคณิตศาสตร์0210003
แหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์1100002
ค่ายคณิตศาสตร์0000000
โครงการของกลุ่มสาระฯ0100001
 กิจกรรมลดเวลเรียนเพิ่มเวลารู้
รวมทั้งสิ้น1411880142

แนะนำกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ลำดับที่ 1-20)

ประชุมกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครั้งที่ 1/2559

งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558