ยินดีต้อนรับ..สู่ศูนย์คณิต/วัดผลสมัครสอบ..คณิตศาสตร์ สอวน.

กำ
หนดการรับสมัครคณิตศาสตร์ สอวน. 11 กรกฎาคม ถึง 11 สิงหาคม 2559

ศูนย์สอบจังหวัดสุรินทร์(ติดต่อ/ชำระค่าสมัครสอบ)


แนะนำกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ลำดับที่ 1-20)

ประชุมกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ครั้งที่ 1/2559

งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558