คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2559 
ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33

ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประธานศูนย์ฯคณิตศาสตร์ 

 http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=393671&Area_CODE=101733&School_ID=1032650767
ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคเพชรพิทยา
รองประธานศูนย์ฯคณิตศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนตานีวิทยา
รองประธานศูนย์ฯคณิตศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้ววิทยา
รองประธานศูนย์ฯคณิตศาสตร์
http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=581707&Area_CODE=101733&School_ID=1032650832
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสุขวิทยา
รองประธานศูนย์ฯคณิตศาสตร์
http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=441681&Area_CODE=101733&School_ID=1032650802
ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
รองประธานศูนย์ฯคณิตศาสตร์
http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=392652&Area_CODE=101733&School_ID=1032650757
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร 
กรรมการและเลขานุการ

อนุกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการ
สหวิทยาเขต 1
อนุกรรมการ
สหวิทยาเขต 2
อนุกรรมการ
สหวิทยาเขต 3
อนุกรรมการ
สหวิทยาเขต 4 
อนุกรรมการ
สหวิทยาเขต 5
 
 อนุกรรมการ
สหวิทยาเขต 6
 
อนุกรรมการ
สหวิทยาเขต 7
 
อนุกรรมการ
สหวิทยาเขต 8

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 85 โรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กรรมการ
2.
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กรรมการ
3.
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กรรมการ
4.
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กรรมการ
5.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
6.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
7.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
8.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
9.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
10.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
11.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
12.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
13.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
14.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
15.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
16.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
17.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
18.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
19.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
20.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
21.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
22.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
23.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
24.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
25.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
26.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
27.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
28.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
29.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
30.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการ
31.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
32.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
33.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
34.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
35.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
36.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
37.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
38.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
39.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
40.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
41.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
42.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
43.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
44.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
45.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
46.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
47.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
48.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
49.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
50.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
51.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
52.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
53.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
54.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
55.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
56.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
57.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
58.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
59.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
60.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
61.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
62.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
63.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
64.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
65.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
66.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
67.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
68.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
69.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
70.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
71.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
72.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
73.
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน

กรรมการ
74.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
75.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
76.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
77.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
78.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
79.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
80.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
81.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
82.
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
83.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
84.
หัวหน้ากลุ่มสาระฯโรงเรียน
กรรมการ
85.