คณะะกรรมการให้คำปรึกษา/ศึกษานิเทศน์
ประจำศูนย์ฯคณิตศาสตร์ สพม.33


นายพิจิตร  อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ สพม.33
ประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวิไลวรรณ  เหมือนชาติ ศึกษานิเทศก์ สพม.33
ประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์