คณะะกรรมการให้คำปรึกษา/ศึกษานิเทศน์
ประจำศูนย์ฯคณิตศาสตร์ สพม.33

นายสำเริง  บุญโต  รองผอ.สพม.33 
รองประธานกรรมการ
นายจำลอง  ผู้สมเก่า  รองผอ.สพม.33 
รองประธานกรรมการ
นายกฤษ  ละมุลมอญ  รองผอ.สพม.33 
รองประธานกรรมการ
นายพิจิตร  อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ สพม.33
ประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวิไลวรรณ  เหมือนชาติ ศึกษานิเทศก์ สพม.33
ประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์