คณะะกรรมการให้คำปรึกษา/ศึกษานิเทศน์
ประจำศูนย์ฯคณิตศาสตร์ สพม.33
นายพิทยา  ไชยมงคล  ผอ.สพม.33
ประธานกรรมการ
นายสำเริง  บุญโต  รองผอ.สพม.33 
รองประธานกรรมการ
นายจำลอง  ผู้สมเก่า  รองผอ.สพม.33 
รองประธานกรรมการ
นายวุฒิ  อุดมสินานนท์  รองผอ.สพม.33 
รองประธานกรรมการ
นายกฤษ  ละมุลมอญ  รองผอ.สพม.33 
รองประธานกรรมการ
นายองอาจ  ดีประดวง  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.33  
กรรมการและเลขานุการ
นายพิจิตร  อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ สพม.33
ประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวิไลวรรณ  เหมือนชาติ ศึกษานิเทศก์ สพม.33
ประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์