#กิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์คณิตศาสตร์ #
:: แผนการจัดการเรียนรู้ ::

กิจกรรมที่ 1 :: การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์   
คำชี้แจง : 
                1.  กรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกโรงเรียน)
                     ส่งผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ทุกคนในโรงเรียน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
                     โดยคลิกที่แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์...ด้านบนนี้
                2. การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้นี้เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ สพม..33
                    เพื่อตรวจสอบคุณภาพการจัดทำแผนการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ทั้งระบบ
                    สามารถดูผลการประเมินโดยภาพตามเกณฑ์ระดับคุณภาพ...ด้านล่างนี้

กิจกรรมที่ 2 :: ครูคณิตศาสตร์ สพม.33 ทุกคน ส่งตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้คนละ 1 แผนการเรียนรู้
คำชี้แจง : 
                    1.บันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นไฟล์ .pdf ตั้งชื่อ "ชื่อเรื่องที่สอนตามด้วยระดับชั้นที่ใช้สอน"
                2.อัพโหลดไฟล์ ไว้ที่ google Drive แล้วแชร์ไฟล์พร้อมคัดลอกลิ้ง
                3.กรอกข้อมูลตามแบบส่งแผนการจัดการเรียนรู้ และวางลิ้งเก็บเอกสารจาก Google Drive
                     โดยคลิกที่ตัวอย่างแผนอัพโหลดไฟล์...ด้านบนนี้ (ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559)
                4. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้นี้เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ สพม..33
                    เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
                    สามารถดูตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ สพม.33...รวบลิ้งด้านบนนี้