คณะกรรมการบริหารศูนย์วัดผลฯ

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาการวัดประเมินผลและวิจัยการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2559 
ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร
        ประธานศูนย์พัฒนาการวัดประเมินผลและวิจัยการศึกษา              

http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=392359&Area_CODE=101733&School_ID=1032650772
นายวายุคล จุลทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์
รองประธานศูนย์วัดผลและวิจัยฯ
http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=393307&Area_CODE=101733&School_ID=1032650781
นายถนอม บุญโต
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์
รองประธานศูนย์วัดผลและวิจัยฯ
http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=391695&Area_CODE=101733&School_ID=1032650782
 นายสมัย ปานทอง
ผู้อำนวยการพรมเทพพิทยาคม
รองประธานศูนย์วัดผลและวิจัยฯ
http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=453458&Area_CODE=101733&School_ID=1032650784
 นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์
ผู้อำนวยการทุ่งกุลาพิทยาคม
รองประธานศูนย์วัดผลและวิจัยฯ    
http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=391701&Area_CODE=101733&School_ID=1032650810
นายสรศักดิ์ สีตาชัย
 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอียอวิทยา
รองประธานศูนย์วัดผลและวิจัยฯ
http://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=392652&Area_CODE=101733&School_ID=1032650757
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร 
กรรมการและเลขานุการ