ศึกษานิเทศน์ประจำศูนย์
*นายรวิชญุตม์  ทองแม้น
*นายพิจิตร  อุตตะโปน
ผู้ประสานงานศูนย์วัดประเมินผลและวิจัยการศึกษา
*นางลักขณา  คุณมาศ  หัวหน้างานวัดผลโรงเรียนสุรวิทยาคาร
*นางอรอุมา  สำรวมจิตร  หัวหน้างานวิจัยการศึกษาโรงเรียนสุรวิทยาคาร